Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Số hữu tỉ, các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính chất vuông góc, song song,..

00:00

Điểm cao:

Kiều Đức Hiệp
10 điểm
BNC
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Đào Lâm Nhật Duy
10 điểm
Nguyễn Thị Linh
10 điểm

Có 1152 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=[-5,4];p.ms=[8,7];p.s=1;\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.ts=[3,-3];p.ms=[8,7];p.s=[0,0];\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.ts=[5,1];p.ms=[8,4];p.s=[0,0];\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.ts=[3,12];p.ms=[4,12];p.s=[-1,1,1,-1];\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.ts=[4,24];p.ms=[3,36];p.s=[1,-1,-1,1];\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.sn=8;p.ms=8;p.ts=5;p.s=[1,1,-1];\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.i=4;p.ts1=3;p.ms1=4;p.pn1=1;\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=7;\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.a=5;\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.ps1=[53,10];p.ps2=[56,10];p.ps3=[38,10];p.s=[1,-1,1,-1,1];\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.a=174;p.b=8;p.c=117;p.d=-3;\"}","{\"js\":\"p.a=10;p.b=5;\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.a=121;\"}","{\"js\":\"p.s=[3,4,10,11,6];p.a=128;\"}",{"gt":[1,1,1],"n":2,"tt":[1,2,0]}]
["[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"0\"]","[\"1\"]","[\"2\"]","[\"0\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"59\",\"121\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]",[1]]