Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2059 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[8900,9650];p.s2=[1398,2554];p.s3=[4935,7695];\",\"order\":[1,3,2,0,4,5]}","{\"js\":\"p.d=[8,6,4];p.e=[5,0];\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.n=36243;p.d=[3,9];\"}","{\"js\":\"p.n=32;p.d=[3,9];p.p=2;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.n=6;\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.nt=[29,3,23,13,5,7,19,11,17];\",\"order\":[1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,3,1,0,4]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=6;p.s=1;p.a=[\\\"chứa\\\",\\\"đi qua\\\"];\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,1,0,3]}"]
["[[1,0],[3,2],[4,5]]","[0,0,1,0]","[\"0\"]","[\"0\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"3\",\"1\"]","[\"2\"]"]