Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2070 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[1200,8200];p.s2=[7308,9072];p.s3=[5475,3685];\",\"order\":[0,5,4,2,3,1]}","{\"js\":\"p.d=[4,6,8];p.e=[0,5];\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.n=34474;p.d=[9,3];\"}","{\"js\":\"p.n=42;p.d=[9,3];p.p=4;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.n=6;\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.nt=[5,23,19,17,3,13,11,7,29];\",\"order\":[1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,2,3,4,0]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=2;p.s=1;p.a=[\\\"chứa\\\",\\\"đi qua\\\"];\",\"order\":[2,0,1]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,0,2,3]}"]
["[[1,0],[2,3],[5,4]]","[1,0,1,0]","[\"4\"]","[\"5\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]