Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2068 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[6720,4530];p.s2=[4516,9692];p.s3=[6825,8085];\",\"order\":[4,1,3,2,5,0]}","{\"js\":\"p.d=[4,8,6];p.e=[5,0];\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.n=92524;p.d=[3,9];\"}","{\"js\":\"p.n=49;p.d=[3,9];p.p=4;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.n=17;\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.nt=[13,29,5,7,11,3,17,19,23];\",\"order\":[0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,0,3,1,4]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=5;p.s=0;p.a=[\\\"đi qua\\\",\\\"chứa\\\"];\",\"order\":[0,1,2]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,1,3,2]}"]
["[[1,0],[3,2],[4,5]]","[1,0,1,0]","[\"1\"]","[\"2\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"3\",\"1\"]","[\"2\"]"]