Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2163 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[3570,4440];p.s2=[8682,5492];p.s3=[3885,2165];\",\"order\":[0,5,3,4,2,1]}","{\"js\":\"p.d=[6,4,8];p.e=[5,0];\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.n=55985;p.d=[3,9];\"}","{\"js\":\"p.n=23;p.d=[9,3];p.p=11;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.n=18;\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.nt=[19,7,3,23,13,5,17,11,29];\",\"order\":[0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,1,3,2,4]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=6;p.s=0;p.a=[\\\"đi qua\\\",\\\"chứa\\\"];\",\"order\":[2,1,0]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,3,1,0]}"]
["[[0,1],[2,3],[5,4]]","[1,0,1,0]","[\"2\"]","[\"3\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"3\",\"1\"]","[\"2\"]"]