Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2079 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[6360,9680];p.s2=[3644,1708];p.s3=[3235,585];\",\"order\":[5,0,4,2,3,1]}","{\"js\":\"p.d=[4,6,8];p.e=[5,0];\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.n=48576;p.d=[9,3];\"}","{\"js\":\"p.n=35;p.d=[9,3];p.p=4;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.n=16;\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.nt=[17,19,13,23,29,7,3,5,11];\",\"order\":[0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,3,0,1,4]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=6;p.s=1;p.a=[\\\"chứa\\\",\\\"đi qua\\\"];\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,1,0]}"]
["[[0,1],[3,2],[5,4]]","[1,0,1,0]","[\"3\"]","[\"5\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]