Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2074 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[9430,3840];p.s2=[8306,2174];p.s3=[6125,7245];\",\"order\":[3,5,1,2,0,4]}","{\"js\":\"p.d=[4,6,8];p.e=[0,5];\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.n=24130;p.d=[9,3];\"}","{\"js\":\"p.n=17;p.d=[9,3];p.p=7;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.n=10;\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.nt=[3,5,17,29,19,13,23,11,7];\",\"order\":[1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,4,3,2,1]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=5;p.s=0;p.a=[\\\"đi qua\\\",\\\"chứa\\\"];\",\"order\":[2,1,0]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,1,2,0]}"]
["[[1,0],[3,2],[5,4]]","[1,0,1,0]","[\"1\"]","[\"8\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]