Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2074 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[2440,2370];p.s2=[4964,3966];p.s3=[6235,665];\",\"order\":[2,5,1,4,0,3]}","{\"js\":\"p.d=[8,6,4];p.e=[0,5];\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.n=20819;p.d=[3,9];\"}","{\"js\":\"p.n=24;p.d=[3,9];p.p=8;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.n=15;\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.nt=[13,19,17,3,23,11,7,5,29];\",\"order\":[0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,0,4,2,1]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=5;p.s=0;p.a=[\\\"đi qua\\\",\\\"chứa\\\"];\",\"order\":[2,0,1]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,0,1]}"]
["[[0,1],[2,3],[5,4]]","[0,1,1,0]","[\"2\"]","[\"0\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]