Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2059 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[7490,7960];p.s2=[1898,4354];p.s3=[3845,7185];\",\"order\":[3,5,1,0,2,4]}","{\"js\":\"p.d=[8,4,6];p.e=[5,0];\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.n=47985;p.d=[3,9];\"}","{\"js\":\"p.n=14;p.d=[9,3];p.p=13;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.n=5;\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.nt=[11,3,5,19,13,23,17,7,29];\",\"order\":[0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,4,0,3,2]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=3;p.s=0;p.a=[\\\"đi qua\\\",\\\"chứa\\\"];\",\"order\":[1,2,0]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,2,0,3]}"]
["[[1,0],[2,3],[5,4]]","[1,0,1,0]","[\"0\"]","[\"5\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]