Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2075 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[6090,7360];p.s2=[3638,5974];p.s3=[1735,3165];\",\"order\":[2,0,1,3,4,5]}","{\"js\":\"p.d=[4,6,8];p.e=[5,0];\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.n=96498;p.d=[3,9];\"}","{\"js\":\"p.n=17;p.d=[9,3];p.p=8;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.n=6;\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.nt=[17,7,19,3,29,11,23,5,13];\",\"order\":[0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,0,4,3,1]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=0;p.s=1;p.a=[\\\"chứa\\\",\\\"đi qua\\\"];\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,0,3,1]}"]
["[[0,1],[3,2],[5,4]]","[1,0,1,0]","[\"0\"]","[\"0\"]","[1,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]