Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2080 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[7070,5890];p.s2=[8226,1558];p.s3=[415,9385];\",\"order\":[3,0,1,5,2,4]}","{\"js\":\"p.d=[4,8,6];p.e=[0,5];\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.n=17244;p.d=[3,9];\"}","{\"js\":\"p.n=14;p.d=[9,3];p.p=3;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.n=18;\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.nt=[19,11,7,5,29,3,17,23,13];\",\"order\":[1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,1,4,0,2]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=5;p.s=0;p.a=[\\\"chứa\\\",\\\"đi qua\\\"];\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,3,1,2]}"]
["[[0,1],[3,2],[5,4]]","[1,0,1,0]","[\"0\"]","[\"4\"]","[1,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]