Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2075 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[4550,7910];p.s2=[3378,3478];p.s3=[4475,3365];\",\"order\":[5,1,0,4,3,2]}","{\"js\":\"p.d=[6,4,8];p.e=[0,5];\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.n=12846;p.d=[9,3];\"}","{\"js\":\"p.n=23;p.d=[3,9];p.p=13;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.n=14;\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.nt=[13,5,19,29,17,23,11,7,3];\",\"order\":[1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,1,4,2,0]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=0;p.s=1;p.a=[\\\"chứa\\\",\\\"đi qua\\\"];\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,0,3,1]}"]
["[[1,0],[2,3],[4,5]]","[1,0,1,0]","[\"3\"]","[\"2\"]","[1,1,1,0]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]