Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2075 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[9370,3130];p.s2=[4856,5964];p.s3=[1685,5235];\",\"order\":[1,5,3,2,4,0]}","{\"js\":\"p.d=[8,6,4];p.e=[0,5];\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.n=70087;p.d=[3,9];\"}","{\"js\":\"p.n=25;p.d=[3,9];p.p=2;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.n=16;\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.nt=[13,7,19,29,11,3,17,5,23];\",\"order\":[0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[4,0,1,2,3]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=5;p.s=1;p.a=[\\\"đi qua\\\",\\\"chứa\\\"];\",\"order\":[0,2,1]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,3,2,1]}"]
["[[0,1],[3,2],[4,5]]","[0,0,1,1]","[\"1\"]","[\"0\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]