Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2074 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[4690,4620];p.s2=[2594,6238];p.s3=[9485,8515];\",\"order\":[2,3,5,4,0,1]}","{\"js\":\"p.d=[6,4,8];p.e=[5,0];\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.n=71045;p.d=[9,3];\"}","{\"js\":\"p.n=22;p.d=[9,3];p.p=3;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.n=12;\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.nt=[29,19,3,23,7,13,11,17,5];\",\"order\":[0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,4,0,2,3]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=1;p.s=0;p.a=[\\\"đi qua\\\",\\\"chứa\\\"];\",\"order\":[0,2,1]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,0,3,1]}"]
["[[0,1],[2,3],[4,5]]","[1,0,1,0]","[\"8\"]","[\"4\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]