Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2054 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[6510,7500];p.s2=[7602,4136];p.s3=[4955,7195];\",\"order\":[1,5,0,4,2,3]}","{\"js\":\"p.d=[6,8,4];p.e=[5,0];\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.n=50479;p.d=[3,9];\"}","{\"js\":\"p.n=11;p.d=[3,9];p.p=12;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.n=15;\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.nt=[17,7,11,19,23,5,3,13,29];\",\"order\":[1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[4,2,3,0,1]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=3;p.s=1;p.a=[\\\"chứa\\\",\\\"đi qua\\\"];\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,1,2,3]}"]
["[[1,0],[3,2],[4,5]]","[0,0,1,1]","[\"1\"]","[\"1\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]