Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2074 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[5980,7110];p.s2=[1882,9516];p.s3=[2665,2015];\",\"order\":[1,3,5,2,0,4]}","{\"js\":\"p.d=[6,4,8];p.e=[5,0];\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.n=99225;p.d=[3,9];\"}","{\"js\":\"p.n=32;p.d=[9,3];p.p=14;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.n=8;\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.nt=[19,11,17,13,23,5,3,29,7];\",\"order\":[1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[4,2,3,1,0]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=4;p.s=1;p.a=[\\\"đi qua\\\",\\\"chứa\\\"];\",\"order\":[0,1,2]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,3,2,1]}"]
["[[1,0],[3,2],[5,4]]","[1,0,1,0]","[\"0\"]","[\"6\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]