Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2057 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[4970,2270];p.s2=[872,5736];p.s3=[9765,7845];\",\"order\":[1,2,4,3,0,5]}","{\"js\":\"p.d=[6,4,8];p.e=[5,0];\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.n=91185;p.d=[3,9];\"}","{\"js\":\"p.n=29;p.d=[9,3];p.p=14;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.n=9;\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.nt=[7,5,29,19,3,11,23,13,17];\",\"order\":[0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,2,3,1,4]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=4;p.s=0;p.a=[\\\"chứa\\\",\\\"đi qua\\\"];\",\"order\":[0,2,1]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,2,0,3]}"]
["[[0,1],[2,3],[5,4]]","[1,0,1,0]","[\"0\"]","[\"6\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]