Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2055 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[3420,3250];p.s2=[9148,3914];p.s3=[525,195];\",\"order\":[4,5,2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.d=[6,4,8];p.e=[5,0];\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.n=24785;p.d=[3,9];\"}","{\"js\":\"p.n=34;p.d=[9,3];p.p=11;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.n=19;\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.nt=[11,23,7,3,13,19,29,5,17];\",\"order\":[0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[4,3,1,2,0]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=5;p.s=1;p.a=[\\\"đi qua\\\",\\\"chứa\\\"];\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,3,0,1]}"]
["[[0,1],[3,2],[4,5]]","[1,0,1,0]","[\"2\"]","[\"3\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"0\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]