Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2077 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[3050,8660];p.s2=[6346,4054];p.s3=[4835,9105];\",\"order\":[4,3,5,0,2,1]}","{\"js\":\"p.d=[6,4,8];p.e=[5,0];\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.n=28714;p.d=[9,3];\"}","{\"js\":\"p.n=25;p.d=[9,3];p.p=13;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.n=12;\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.nt=[7,3,19,17,13,23,29,11,5];\",\"order\":[0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[4,3,2,1,0]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=1;p.s=1;p.a=[\\\"chứa\\\",\\\"đi qua\\\"];\",\"order\":[2,0,1]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,2,1,3]}"]
["[[0,1],[3,2],[4,5]]","[1,0,1,0]","[\"4\"]","[\"5\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]