Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2074 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[4030,7780];p.s2=[4726,9582];p.s3=[6305,6865];\",\"order\":[0,4,1,5,2,3]}","{\"js\":\"p.d=[6,4,8];p.e=[5,0];\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.n=77955;p.d=[3,9];\"}","{\"js\":\"p.n=24;p.d=[3,9];p.p=10;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.n=16;\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.nt=[11,5,19,23,29,17,13,7,3];\",\"order\":[0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[4,3,1,2,0]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=0;p.s=2;p.a=[\\\"đi qua\\\",\\\"chứa\\\"];\",\"order\":[1,2,0]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,3,0,1]}"]
["[[0,1],[3,2],[4,5]]","[1,0,1,0]","[\"0\"]","[\"0\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]