Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2075 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[9960,7990];p.s2=[1694,2304];p.s3=[4415,3965];\",\"order\":[5,2,1,3,0,4]}","{\"js\":\"p.d=[6,4,8];p.e=[5,0];\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.n=28022;p.d=[9,3];\"}","{\"js\":\"p.n=37;p.d=[9,3];p.p=5;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.n=13;\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.nt=[5,17,29,11,19,13,3,23,7];\",\"order\":[1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[4,3,2,0,1]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=3;p.s=1;p.a=[\\\"chứa\\\",\\\"đi qua\\\"];\",\"order\":[0,1,2]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,0,1]}"]
["[[1,0],[3,2],[4,5]]","[1,0,1,0]","[\"5\"]","[\"0\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]