Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2074 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[1740,8410];p.s2=[5798,6072];p.s3=[6125,4575];\",\"order\":[2,4,1,0,5,3]}","{\"js\":\"p.d=[8,6,4];p.e=[0,5];\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.n=48667;p.d=[3,9];\"}","{\"js\":\"p.n=38;p.d=[3,9];p.p=11;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.n=19;\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.nt=[19,3,5,17,7,23,13,11,29];\",\"order\":[1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,4,3,1,0]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=1;p.s=1;p.a=[\\\"đi qua\\\",\\\"chứa\\\"];\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,3,1,0]}"]
["[[1,0],[3,2],[5,4]]","[1,0,1,0]","[\"1\"]","[\"0\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]