Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2077 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[8590,6260];p.s2=[3032,7212];p.s3=[1155,4755];\",\"order\":[3,5,4,1,2,0]}","{\"js\":\"p.d=[6,4,8];p.e=[5,0];\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.n=42191;p.d=[9,3];\"}","{\"js\":\"p.n=48;p.d=[9,3];p.p=3;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.n=6;\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.nt=[5,19,17,7,3,11,13,23,29];\",\"order\":[0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,3,2,1,4]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=2;p.s=1;p.a=[\\\"đi qua\\\",\\\"chứa\\\"];\",\"order\":[0,2,1]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,1,0]}"]
["[[1,0],[3,2],[5,4]]","[1,0,1,0]","[\"8\"]","[\"4\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]