Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2075 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[5890,5190];p.s2=[8984,8896];p.s3=[205,6255];\",\"order\":[2,3,4,0,5,1]}","{\"js\":\"p.d=[6,4,8];p.e=[0,5];\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.n=98551;p.d=[3,9];\"}","{\"js\":\"p.n=25;p.d=[3,9];p.p=5;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.n=19;\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.nt=[13,7,29,5,11,3,23,19,17];\",\"order\":[1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,3,2,4,1]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=2;p.s=1;p.a=[\\\"đi qua\\\",\\\"chứa\\\"];\",\"order\":[0,2,1]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,0,2,1]}"]
["[[0,1],[3,2],[4,5]]","[1,0,1,0]","[\"1\"]","[\"0\"]","[0,1,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]