Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
Trần Quốc Hoàn
10 điểm
Tăng Minh Ngọc
10 điểm
Trần Nguyễn Hà My
10 điểm

Có 612 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[7890,5720];p.s2=[6418,2694];p.s3=[9745,465];\",\"order\":[4,1,0,5,3,2]}","{\"js\":\"p.d=[6,4,8];p.e=[5,0];\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.n=96310;p.d=[9,3];\"}","{\"js\":\"p.n=13;p.d=[3,9];p.p=15;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.n=20;\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.nt=[23,29,17,5,3,11,19,7,13];\",\"order\":[1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[4,3,2,1,0]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=3;p.s=1;p.a=[\\\"đi qua\\\",\\\"chứa\\\"];\",\"order\":[1,2,0]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,0,1,3]}"]
["[[0,1],[2,3],[5,4]]","[1,0,1,0]","[\"1\"]","[\"1\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]