Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2163 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[7170,1070];p.s2=[8816,9926];p.s3=[5965,5255];\",\"order\":[4,1,0,2,3,5]}","{\"js\":\"p.d=[6,8,4];p.e=[0,5];\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.n=56745;p.d=[9,3];\"}","{\"js\":\"p.n=12;p.d=[9,3];p.p=6;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.n=11;\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.nt=[23,3,5,11,29,19,13,17,7];\",\"order\":[0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,4,3,2,0]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=5;p.s=0;p.a=[\\\"chứa\\\",\\\"đi qua\\\"];\",\"order\":[1,2,0]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,0,2,1]}"]
["[[1,0],[2,3],[5,4]]","[1,0,1,0]","[\"0\"]","[\"7\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]