Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2068 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[9760,9920];p.s2=[6958,3322];p.s3=[785,855];\",\"order\":[5,3,2,0,1,4]}","{\"js\":\"p.d=[6,8,4];p.e=[0,5];\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.n=25160;p.d=[9,3];\"}","{\"js\":\"p.n=19;p.d=[3,9];p.p=7;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.n=8;\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.nt=[3,17,29,5,19,23,7,13,11];\",\"order\":[0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,4,1,3,2]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=2;p.s=0;p.a=[\\\"chứa\\\",\\\"đi qua\\\"];\",\"order\":[0,2,1]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,3,0,2]}"]
["[[0,1],[2,3],[5,4]]","[1,0,1,0]","[\"5\"]","[\"2\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]