Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2055 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[4400,4420];p.s2=[6836,778];p.s3=[325,5895];\",\"order\":[4,5,1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.d=[8,4,6];p.e=[0,5];\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.n=81538;p.d=[9,3];\"}","{\"js\":\"p.n=38;p.d=[9,3];p.p=15;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.n=13;\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.nt=[17,5,3,19,13,11,29,7,23];\",\"order\":[0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,4,0,3,2]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=6;p.s=1;p.a=[\\\"chứa\\\",\\\"đi qua\\\"];\",\"order\":[2,0,1]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,3,0,1]}"]
["[[0,1],[3,2],[4,5]]","[1,0,1,0]","[\"7\"]","[\"7\"]","[0,0,1,1]","[\"2\",\"0\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]