Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2075 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[9680,6180];p.s2=[3954,2692];p.s3=[815,495];\",\"order\":[0,5,4,3,1,2]}","{\"js\":\"p.d=[4,6,8];p.e=[0,5];\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.n=20326;p.d=[3,9];\"}","{\"js\":\"p.n=38;p.d=[3,9];p.p=12;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.n=5;\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.nt=[5,19,17,11,3,29,13,7,23];\",\"order\":[0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,1,0,4,2]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=3;p.s=1;p.a=[\\\"đi qua\\\",\\\"chứa\\\"];\",\"order\":[1,2,0]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,0,2,3]}"]
["[[0,1],[2,3],[5,4]]","[1,0,1,0]","[\"1\"]","[\"1\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]