Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2056 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[390,2590];p.s2=[1372,4102];p.s3=[8355,1775];\",\"order\":[2,0,3,5,4,1]}","{\"js\":\"p.d=[4,6,8];p.e=[5,0];\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.n=68177;p.d=[3,9];\"}","{\"js\":\"p.n=22;p.d=[3,9];p.p=10;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.n=9;\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.nt=[29,23,13,7,17,3,5,11,19];\",\"order\":[0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,0,4,3,2]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=5;p.s=1;p.a=[\\\"chứa\\\",\\\"đi qua\\\"];\",\"order\":[2,0,1]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,1,2,0]}"]
["[[0,1],[3,2],[4,5]]","[1,0,1,0]","[\"2\"]","[\"3\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]