Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2059 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[3540,2430];p.s2=[9024,8946];p.s3=[4455,5455];\",\"order\":[4,2,0,1,5,3]}","{\"js\":\"p.d=[6,8,4];p.e=[0,5];\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.n=72594;p.d=[3,9];\"}","{\"js\":\"p.n=32;p.d=[9,3];p.p=13;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.n=19;\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.nt=[29,11,13,5,19,17,7,23,3];\",\"order\":[0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,0,3,4,2]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=4;p.s=2;p.a=[\\\"chứa\\\",\\\"đi qua\\\"];\",\"order\":[0,1,2]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,0,1,3]}"]
["[[0,1],[2,3],[5,4]]","[1,0,1,0]","[\"0\"]","[\"5\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"3\",\"1\"]","[\"2\"]"]