Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2054 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[4060,4360];p.s2=[2296,3594];p.s3=[8285,3325];\",\"order\":[2,1,4,3,5,0]}","{\"js\":\"p.d=[4,6,8];p.e=[0,5];\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.n=70199;p.d=[3,9];\"}","{\"js\":\"p.n=11;p.d=[3,9];p.p=6;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.n=8;\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.nt=[5,23,29,19,11,7,13,3,17];\",\"order\":[1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,3,2,4,0]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=3;p.s=1;p.a=[\\\"đi qua\\\",\\\"chứa\\\"];\",\"order\":[2,1,0]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,3,1,0]}"]
["[[1,0],[2,3],[5,4]]","[0,0,1,0]","[\"2\"]","[\"1\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"1\",\"1\"]","[\"2\"]"]