Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2074 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[7410,5400];p.s2=[7214,4624];p.s3=[2035,7915];\",\"order\":[0,2,4,3,1,5]}","{\"js\":\"p.d=[4,8,6];p.e=[0,5];\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.n=15975;p.d=[3,9];\"}","{\"js\":\"p.n=21;p.d=[9,3];p.p=6;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.n=16;\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.nt=[13,29,17,23,11,7,5,19,3];\",\"order\":[1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[4,2,1,0,3]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=4;p.s=1;p.a=[\\\"chứa\\\",\\\"đi qua\\\"];\",\"order\":[0,1,2]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,1,3,0]}"]
["[[1,0],[2,3],[5,4]]","[1,0,1,0]","[\"0\"]","[\"7\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]