Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2163 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[7240,1020];p.s2=[3822,8974];p.s3=[6755,7975];\",\"order\":[4,5,2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.d=[4,6,8];p.e=[5,0];\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.n=48985;p.d=[9,3];\"}","{\"js\":\"p.n=11;p.d=[3,9];p.p=12;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.n=13;\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.nt=[7,5,17,11,23,29,3,13,19];\",\"order\":[1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[4,3,2,0,1]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=0;p.s=2;p.a=[\\\"chứa\\\",\\\"đi qua\\\"];\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,0,2,3]}"]
["[[1,0],[3,2],[4,5]]","[1,0,1,0]","[\"7\"]","[\"1\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]