Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: Dấu hiệu chia hết, ước và bội, số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ...

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Cường
10 điểm
nguyen thi bich nga
10 điểm
lê trần khanh ngan
10 điểm
dcnuejrk
10 điểm
oiuytrew
10 điểm

Có 2058 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.s1=[6720,9410];p.s2=[1288,3362];p.s3=[825,9205];\",\"order\":[5,3,2,1,4,0]}","{\"js\":\"p.d=[4,6,8];p.e=[0,5];\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.n=42782;p.d=[9,3];\"}","{\"js\":\"p.n=16;p.d=[3,9];p.p=7;\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.n=13;\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.nt=[7,5,3,17,23,19,29,13,11];\",\"order\":[1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,1,0,4]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"p.t=0;p.s=2;p.a=[\\\"chứa\\\",\\\"đi qua\\\"];\",\"order\":[0,2,1]}","{\"js\":\"\"}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,1,0]}"]
["[[0,1],[2,3],[4,5]]","[1,0,1,0]","[\"5\"]","[\"2\"]","[0,0,1,1]","[\"0\",\"2\"]","[\"1\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]","[2,3,5]","[\"1\"]","[\"6\",\"1\"]","[\"2\"]"]