Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2166 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[34,38,33,39];p.k=36;\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"p.m=[1,4,3,2];p.a=[5,1,3,6,4];\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.chuc=6;p.tram=2;p.donvi=4;p.ng=2;p.chuc1=1;p.donvi1=7;p.tram1=9;p.ng1=4;\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.a=[3,4];p.b=[3,2];p.c=[5,2];p.a1=[8,0];p.b1=[2,4];p.c1=[6,8];\"}","{\"js\":\"p.a1=[7,6];p.b1=[8,2];p.c1=[5,1];p.a=[5,2];p.b=[6,5];p.c=[7,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[132,78,60,41];p.b=[261,27,2,4];\"}","{\"js\":\"p.a=[26,57,34];p.b=[6,2,7];\"}","{\"js\":\"p.a=[196,299,273];p.b=[17,93,99];\"}","{\"js\":\"p.a=[160,64];p.b=[8,4];p.d=[15,19];\",\"order\":[5,6,7,1,3,4,2,0]}","{\"js\":\"p.a=[72,153];p.b=[8,9];p.d=[13,5];\",\"order\":[2,5,4,7,3,0,1,6]}","{\"js\":\"p.k=2;p.k2=[1,3,4,5,6,7,9];p.i=3;p.h=3;p.u=1;p.t=1;\",\"order\":[0,3,2,1]}",{"region":1,"Ax":132,"Ay":67,"alpha":10,"kq":1,"goc":24,"colorid":3}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"335\",\"48\",\"1161\",\"470\"]","[\"785\",\"567\",\"621\",\"252\",\"218\",\"369\"]","[\"78\",\"27\",\"51\",\"60\",\"120\",\"164\",\"4\",\"41\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"196\",\"93\",\"99\",\"A\",\"A\",\"A\",\"B\",\"B\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]