Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2150 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[35,34,32,37];p.k=42;\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.m=[7,3,5,6];p.a=[1,0,4,5,3];\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.chuc=2;p.tram=5;p.donvi=3;p.ng=7;p.chuc1=3;p.donvi1=7;p.tram1=8;p.ng1=0;\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.a=[5,6];p.b=[3,4];p.c=[2,5];p.a1=[9,0];p.b1=[5,2];p.c1=[9,6];\"}","{\"js\":\"p.a1=[3,7];p.b1=[8,2];p.c1=[6,8];p.a=[1,0];p.b=[1,5];p.c=[8,4];\"}","{\"js\":\"p.a=[325,35,61,25];p.b=[696,12,2,7];\"}","{\"js\":\"p.a=[32,74,20];p.b=[8,6,3];\"}","{\"js\":\"p.a=[262,365,127];p.b=[45,220,236];\"}","{\"js\":\"p.a=[28,108];p.b=[2,6];p.d=[6,8];\",\"order\":[0,4,5,6,1,2,3,7]}","{\"js\":\"p.a=[114,63];p.b=[6,9];p.d=[17,15];\",\"order\":[7,3,5,4,6,1,0,2]}","{\"js\":\"p.k=6;p.k2=[1,2,3,5,7,8,9];p.i=3;p.h=6;p.u=1;p.t=2;\",\"order\":[0,1,3,2]}",{"region":1,"Ax":124,"Ay":44,"alpha":7,"kq":1,"goc":58,"colorid":2}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"532\",\"26\",\"1491\",\"671\"]","[\"386\",\"118\",\"728\",\"54\",\"268\",\"674\"]","[\"35\",\"12\",\"23\",\"61\",\"122\",\"175\",\"7\",\"25\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"262\",\"220\",\"236\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]