Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2122 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[31,34,40,36];p.k=39;\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.m=[7,2,1,3];p.a=[1,2,5,6,3];\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.chuc=4;p.tram=5;p.donvi=4;p.ng=6;p.chuc1=4;p.donvi1=8;p.tram1=6;p.ng1=1;\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.a=[7,4];p.b=[6,4];p.c=[4,8];p.a1=[7,0];p.b1=[1,2];p.c1=[7,4];\"}","{\"js\":\"p.a1=[4,4];p.b1=[5,5];p.c1=[6,5];p.a=[1,3];p.b=[3,9];p.c=[8,3];\"}","{\"js\":\"p.a=[440,54,69,34];p.b=[420,26,9,3];\"}","{\"js\":\"p.a=[15,79,32];p.b=[5,3,8];\"}","{\"js\":\"p.a=[386,247,213];p.b=[153,295,380];\"}","{\"js\":\"p.a=[104,35];p.b=[8,7];p.d=[11,8];\",\"order\":[1,3,6,2,0,4,7,5]}","{\"js\":\"p.a=[24,78];p.b=[4,6];p.d=[7,9];\",\"order\":[1,0,3,2,7,5,4,6]}","{\"js\":\"p.k=6;p.k2=[1,2,3,5,7,8,9];p.i=2;p.h=5;p.u=3;p.t=1;\",\"order\":[0,2,3,1]}",{"region":0,"Ax":117,"Ay":157,"alpha":0,"kq":1,"goc":31,"colorid":4}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"764\",\"24\",\"1481\",\"472\"]","[\"456\",\"138\",\"455\",\"393\",\"318\",\"62\"]","[\"54\",\"26\",\"28\",\"69\",\"621\",\"102\",\"3\",\"34\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"386\",\"295\",\"380\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]