Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2133 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[34,37,39,36];p.k=34;\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.m=[8,0,6,7];p.a=[6,5,4,1,3];\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.chuc=2;p.tram=3;p.donvi=4;p.ng=4;p.chuc1=0;p.donvi1=8;p.tram1=7;p.ng1=3;\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.a=[4,5];p.b=[2,4];p.c=[6,4];p.a1=[6,0];p.b1=[2,2];p.c1=[6,6];\"}","{\"js\":\"p.a1=[3,5];p.b1=[1,4];p.c1=[4,3];p.a=[1,3];p.b=[0,7];p.c=[8,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[446,48,51,11];p.b=[218,10,3,3];\"}","{\"js\":\"p.a=[40,55,28];p.b=[9,7,5];\"}","{\"js\":\"p.a=[111,309,109];p.b=[200,22,279];\"}","{\"js\":\"p.a=[77,108];p.b=[7,9];p.d=[5,18];\",\"order\":[2,6,3,0,7,1,5,4]}","{\"js\":\"p.a=[88,39];p.b=[8,3];p.d=[12,10];\",\"order\":[1,3,2,0,7,5,6,4]}","{\"js\":\"p.k=5;p.k2=[1,2,3,4,6,7,8,9];p.i=2;p.h=6;p.u=2;p.t=1;\",\"order\":[2,1,0,3]}",{"region":1,"Ax":132,"Ay":61,"alpha":9,"kq":1,"goc":68,"colorid":1}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"426\",\"26\",\"1052\",\"570\"]","[\"314\",\"108\",\"543\",\"372\",\"206\",\"171\"]","[\"48\",\"10\",\"38\",\"51\",\"153\",\"33\",\"3\",\"11\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"111\",\"22\",\"279\",\"a\",\"a\",\"0a\",\"b\",\"b0\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]