Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2130 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[38,36,34,32];p.k=40;\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.m=[6,1,2,5];p.a=[0,3,5,2,1];\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.chuc=7;p.tram=3;p.donvi=1;p.ng=1;p.chuc1=1;p.donvi1=9;p.tram1=8;p.ng1=5;\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.a=[4,8];p.b=[1,5];p.c=[4,3];p.a1=[7,0];p.b1=[2,1];p.c1=[6,8];\"}","{\"js\":\"p.a1=[2,3];p.b1=[4,3];p.c1=[7,5];p.a=[1,1];p.b=[0,5];p.c=[8,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[281,24,76,24];p.b=[485,7,5,6];\"}","{\"js\":\"p.a=[20,66,33];p.b=[3,8,6];\"}","{\"js\":\"p.a=[109,160,181];p.b=[145,70,224];\"}","{\"js\":\"p.a=[36,63];p.b=[4,9];p.d=[17,9];\",\"order\":[4,0,5,6,7,3,1,2]}","{\"js\":\"p.a=[39,80];p.b=[3,5];p.d=[5,10];\",\"order\":[4,5,1,0,6,2,3,7]}","{\"js\":\"p.k=9;p.k2=[2,3,4,5,6,7,8];p.i=7;p.h=4;p.u=2;p.t=3;\",\"order\":[1,0,2,3]}",{"region":1,"Ax":113,"Ay":38,"alpha":7,"kq":1,"goc":74,"colorid":3}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"414\",\"18\",\"1140\",\"871\"]","[\"247\",\"108\",\"335\",\"152\",\"139\",\"183\"]","[\"24\",\"7\",\"17\",\"76\",\"380\",\"144\",\"6\",\"24\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"109\",\"70\",\"224\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]