Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2159 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[31,38,32,33];p.k=26;\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"p.m=[4,7,5,1];p.a=[2,4,1,5,3];\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.chuc=1;p.tram=4;p.donvi=5;p.ng=1;p.chuc1=1;p.donvi1=6;p.tram1=7;p.ng1=1;\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.a=[3,4];p.b=[3,6];p.c=[1,4];p.a1=[9,0];p.b1=[1,1];p.c1=[9,7];\"}","{\"js\":\"p.a1=[4,3];p.b1=[2,2];p.c1=[0,7];p.a=[2,2];p.b=[1,8];p.c=[3,1];\"}","{\"js\":\"p.a=[219,87,67,28];p.b=[618,17,9,4];\"}","{\"js\":\"p.a=[22,73,27];p.b=[4,5,6];\"}","{\"js\":\"p.a=[293,159,120];p.b=[387,360,78];\"}","{\"js\":\"p.a=[40,105];p.b=[2,7];p.d=[19,6];\",\"order\":[5,7,6,1,3,4,0,2]}","{\"js\":\"p.a=[30,54];p.b=[6,9];p.d=[14,16];\",\"order\":[4,5,3,0,1,6,7,2]}","{\"js\":\"p.k=8;p.k2=[1,3,4,5,6,7,9];p.i=4;p.h=4;p.u=2;p.t=1;\",\"order\":[3,2,1,0]}",{"region":1,"Ax":133,"Ay":65,"alpha":8,"kq":1,"goc":55,"colorid":4}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"331\",\"17\",\"1250\",\"481\"]","[\"420\",\"213\",\"327\",\"281\",\"207\",\"46\"]","[\"87\",\"17\",\"70\",\"67\",\"603\",\"112\",\"4\",\"28\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"293\",\"360\",\"78\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]