Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2166 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[34,32,36,33];p.k=25;\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.m=[0,7,4,5];p.a=[2,1,4,0,5];\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.chuc=5;p.tram=3;p.donvi=3;p.ng=7;p.chuc1=2;p.donvi1=9;p.tram1=9;p.ng1=0;\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.a=[2,7];p.b=[5,6];p.c=[5,3];p.a1=[8,0];p.b1=[3,1];p.c1=[7,7];\"}","{\"js\":\"p.a1=[4,4];p.b1=[1,1];p.c1=[4,3];p.a=[1,2];p.b=[0,4];p.c=[5,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[345,51,20,43];p.b=[645,23,6,8];\"}","{\"js\":\"p.a=[22,89,26];p.b=[9,2,8];\"}","{\"js\":\"p.a=[134,416,118];p.b=[350,31,82];\"}","{\"js\":\"p.a=[42,96];p.b=[3,6];p.d=[6,14];\",\"order\":[4,2,0,7,5,6,3,1]}","{\"js\":\"p.a=[20,35];p.b=[4,5];p.d=[15,16];\",\"order\":[5,3,4,1,0,6,2,7]}","{\"js\":\"p.k=3;p.k2=[1,2,4,5,6,8,9];p.i=4;p.h=4;p.u=3;p.t=2;\",\"order\":[2,1,0,3]}",{"region":1,"Ax":129,"Ay":59,"alpha":5,"kq":2,"goc":164,"colorid":4}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"255\",\"17\",\"1092\",\"780\"]","[\"414\",\"105\",\"413\",\"242\",\"309\",\"171\"]","[\"51\",\"23\",\"28\",\"20\",\"120\",\"344\",\"8\",\"43\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"134\",\"31\",\"82\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",2]