Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2150 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[36,39,32,38];p.k=35;\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.m=[0,1,2,5];p.a=[6,3,0,2,4];\",\"order\":[3,0,1,2]}","{\"js\":\"p.chuc=3;p.tram=4;p.donvi=5;p.ng=3;p.chuc1=1;p.donvi1=7;p.tram1=8;p.ng1=1;\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.a=[7,6];p.b=[6,4];p.c=[1,7];p.a1=[3,0];p.b1=[2,1];p.c1=[9,5];\"}","{\"js\":\"p.a1=[7,4];p.b1=[8,5];p.c1=[7,7];p.a=[3,1];p.b=[2,7];p.c=[9,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[273,44,34,41];p.b=[538,29,9,4];\"}","{\"js\":\"p.a=[41,70,34];p.b=[3,6,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[72,82,379];p.b=[121,399,20];\"}","{\"js\":\"p.a=[88,126];p.b=[8,7];p.d=[17,11];\",\"order\":[5,0,6,7,2,1,4,3]}","{\"js\":\"p.a=[56,114];p.b=[4,6];p.d=[5,10];\",\"order\":[2,6,7,5,4,3,1,0]}","{\"js\":\"p.k=2;p.k2=[1,3,4,5,6,7,9];p.i=4;p.h=5;p.u=3;p.t=1;\",\"order\":[2,3,0,1]}",{"region":1,"Ax":112,"Ay":64,"alpha":-2,"kq":2,"goc":102,"colorid":0}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"761\",\"15\",\"1090\",\"662\"]","[\"787\",\"329\",\"457\",\"172\",\"458\",\"285\"]","[\"44\",\"29\",\"15\",\"34\",\"306\",\"164\",\"4\",\"41\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"72\",\"399\",\"20\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",2]