Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2138 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[32,31,33,38];p.k=26;\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.m=[6,7,4,2];p.a=[4,1,2,3,0];\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.chuc=2;p.tram=2;p.donvi=6;p.ng=1;p.chuc1=5;p.donvi1=6;p.tram1=9;p.ng1=3;\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.a=[8,4];p.b=[3,6];p.c=[3,8];p.a1=[5,0];p.b1=[3,1];p.c1=[8,6];\"}","{\"js\":\"p.a1=[7,7];p.b1=[4,4];p.c1=[3,8];p.a=[1,1];p.b=[0,6];p.c=[6,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[226,84,35,15];p.b=[578,62,6,7];\"}","{\"js\":\"p.a=[21,81,32];p.b=[8,7,5];\"}","{\"js\":\"p.a=[435,155,78];p.b=[61,137,76];\"}","{\"js\":\"p.a=[84,80];p.b=[6,5];p.d=[5,18];\",\"order\":[1,2,4,5,7,0,6,3]}","{\"js\":\"p.a=[63,28];p.b=[9,2];p.d=[10,13];\",\"order\":[5,4,7,3,2,0,1,6]}","{\"js\":\"p.k=8;p.k2=[1,3,4,5,6,7,9];p.i=6;p.h=6;p.u=1;p.t=2;\",\"order\":[1,2,0,3]}",{"region":0,"Ax":109,"Ay":138,"alpha":-5,"kq":1,"goc":51,"colorid":4}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"833\",\"16\",\"1371\",\"484\"]","[\"743\",\"106\",\"748\",\"162\",\"637\",\"586\"]","[\"84\",\"62\",\"22\",\"35\",\"210\",\"105\",\"7\",\"15\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"435\",\"137\",\"76\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]