Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2133 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[31,37,35,36];p.k=41;\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.m=[1,2,4,6];p.a=[1,6,2,5,4];\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.chuc=4;p.tram=3;p.donvi=7;p.ng=7;p.chuc1=3;p.donvi1=8;p.tram1=7;p.ng1=1;\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.a=[9,6];p.b=[3,1];p.c=[3,9];p.a1=[7,0];p.b1=[2,5];p.c1=[8,7];\"}","{\"js\":\"p.a1=[4,3];p.b1=[3,6];p.c1=[0,2];p.a=[2,2];p.b=[2,7];p.c=[3,1];\"}","{\"js\":\"p.a=[111,43,69,14];p.b=[350,6,8,6];\"}","{\"js\":\"p.a=[48,90,18];p.b=[5,4,3];\"}","{\"js\":\"p.a=[255,233,343];p.b=[93,270,336];\"}","{\"js\":\"p.a=[20,18];p.b=[4,2];p.d=[13,14];\",\"order\":[6,2,4,1,7,5,0,3]}","{\"js\":\"p.a=[105,36];p.b=[7,6];p.d=[7,5];\",\"order\":[4,0,5,1,2,3,7,6]}","{\"js\":\"p.k=3;p.k2=[1,2,4,5,6,8,9];p.i=4;p.h=4;p.u=2;p.t=2;\",\"order\":[0,1,3,2]}",{"region":0,"Ax":111,"Ay":167,"alpha":1,"kq":2,"goc":146,"colorid":3}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"933\",\"57\",\"1661\",\"676\"]","[\"430\",\"223\",\"362\",\"271\",\"207\",\"91\"]","[\"43\",\"6\",\"37\",\"69\",\"552\",\"84\",\"6\",\"14\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"255\",\"270\",\"336\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",2]