Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2130 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[36,39,38,32];p.k=35;\",\"order\":[0,1,2,3]}","{\"js\":\"p.m=[3,6,5,8];p.a=[1,2,6,0,4];\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.chuc=4;p.tram=4;p.donvi=6;p.ng=5;p.chuc1=1;p.donvi1=8;p.tram1=8;p.ng1=2;\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.a=[4,7];p.b=[3,5];p.c=[5,2];p.a1=[9,0];p.b1=[5,1];p.c1=[8,9];\"}","{\"js\":\"p.a1=[4,5];p.b1=[3,4];p.c1=[2,3];p.a=[1,3];p.b=[1,5];p.c=[8,3];\"}","{\"js\":\"p.a=[146,22,48,32];p.b=[538,9,6,6];\"}","{\"js\":\"p.a=[32,83,32];p.b=[5,4,7];\"}","{\"js\":\"p.a=[288,163,244];p.b=[348,373,37];\"}","{\"js\":\"p.a=[108,48];p.b=[6,8];p.d=[20,6];\",\"order\":[7,0,1,3,2,6,4,5]}","{\"js\":\"p.a=[48,90];p.b=[3,5];p.d=[14,4];\",\"order\":[7,5,0,2,4,1,6,3]}","{\"js\":\"p.k=6;p.k2=[1,2,3,5,7,8,9];p.i=9;p.h=4;p.u=2;p.t=2;\",\"order\":[1,2,3,0]}",{"region":1,"Ax":129,"Ay":39,"alpha":-8,"kq":0,"goc":90,"colorid":0}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"435\",\"19\",\"1393\",\"771\"]","[\"432\",\"118\",\"543\",\"353\",\"314\",\"190\"]","[\"22\",\"9\",\"13\",\"48\",\"288\",\"192\",\"6\",\"32\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"288\",\"373\",\"37\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",0]