Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2157 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[35,33,37,32];p.k=43;\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.m=[2,4,1,3];p.a=[1,2,4,3,5];\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.chuc=3;p.tram=3;p.donvi=5;p.ng=5;p.chuc1=2;p.donvi1=6;p.tram1=8;p.ng1=0;\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.a=[8,4];p.b=[2,4];p.c=[7,9];p.a1=[4,0];p.b1=[2,3];p.c1=[4,4];\"}","{\"js\":\"p.a1=[9,2];p.b1=[6,1];p.c1=[5,8];p.a=[1,1];p.b=[0,5];p.c=[8,1];\"}","{\"js\":\"p.a=[469,73,41,30];p.b=[532,22,2,6];\"}","{\"js\":\"p.a=[44,69,24];p.b=[2,8,9];\"}","{\"js\":\"p.a=[139,169,351];p.b=[129,91,229];\"}","{\"js\":\"p.a=[96,12];p.b=[8,3];p.d=[8,17];\",\"order\":[3,0,5,7,6,2,1,4]}","{\"js\":\"p.a=[40,30];p.b=[4,2];p.d=[16,12];\",\"order\":[1,4,2,0,7,5,6,3]}","{\"js\":\"p.k=6;p.k2=[1,2,3,5,7,8,9];p.i=3;p.h=1;p.u=2;p.t=2;\",\"order\":[1,0,3,2]}",{"region":1,"Ax":120,"Ay":70,"alpha":10,"kq":2,"goc":152,"colorid":1}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"827\",\"34\",\"1251\",\"483\"]","[\"965\",\"108\",\"218\",\"151\",\"857\",\"67\"]","[\"73\",\"22\",\"51\",\"41\",\"82\",\"180\",\"6\",\"30\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"139\",\"91\",\"229\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]