Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2159 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[36,32,37,34];p.k=41;\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.m=[0,6,4,5];p.a=[3,4,2,6,1];\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.chuc=2;p.tram=5;p.donvi=7;p.ng=6;p.chuc1=5;p.donvi1=6;p.tram1=9;p.ng1=1;\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"p.a=[3,4];p.b=[3,7];p.c=[2,5];p.a1=[8,0];p.b1=[1,1];p.c1=[8,8];\"}","{\"js\":\"p.a1=[4,4];p.b1=[2,8];p.c1=[4,1];p.a=[2,1];p.b=[1,9];p.c=[6,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[211,57,28,28];p.b=[320,43,9,6];\"}","{\"js\":\"p.a=[27,87,19];p.b=[3,4,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[169,352,241];p.b=[333,259,298];\"}","{\"js\":\"p.a=[90,63];p.b=[5,9];p.d=[4,17];\",\"order\":[7,2,1,3,0,5,6,4]}","{\"js\":\"p.a=[105,65];p.b=[7,5];p.d=[19,7];\",\"order\":[1,4,0,7,2,5,6,3]}","{\"js\":\"p.k=7;p.k2=[1,2,4,5,6,8,9];p.i=5;p.h=5;p.u=1;p.t=3;\",\"order\":[0,2,3,1]}",{"region":0,"Ax":116,"Ay":165,"alpha":9,"kq":2,"goc":170,"colorid":3}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"332\",\"18\",\"1150\",\"493\"]","[\"424\",\"216\",\"481\",\"192\",\"208\",\"289\"]","[\"57\",\"43\",\"14\",\"28\",\"252\",\"168\",\"6\",\"28\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"169\",\"259\",\"298\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",2]