Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2159 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[37,36,33,34];p.k=40;\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.m=[5,3,4,6];p.a=[5,1,2,0,3];\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.chuc=5;p.tram=5;p.donvi=2;p.ng=2;p.chuc1=1;p.donvi1=8;p.tram1=5;p.ng1=0;\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.a=[8,4];p.b=[2,4];p.c=[4,3];p.a1=[7,0];p.b1=[5,2];p.c1=[7,7];\"}","{\"js\":\"p.a1=[8,9];p.b1=[3,6];p.c1=[8,4];p.a=[5,3];p.b=[0,9];p.c=[9,8];\"}","{\"js\":\"p.a=[149,89,27,49];p.b=[572,53,3,4];\"}","{\"js\":\"p.a=[44,67,14];p.b=[6,7,8];\"}","{\"js\":\"p.a=[48,148,311];p.b=[70,16,54];\"}","{\"js\":\"p.a=[104,105];p.b=[8,7];p.d=[8,10];\",\"order\":[5,0,4,1,7,3,2,6]}","{\"js\":\"p.a=[66,45];p.b=[6,5];p.d=[9,18];\",\"order\":[2,7,0,1,6,4,3,5]}","{\"js\":\"p.k=1;p.k2=[2,3,4,5,6,7,8];p.i=8;p.h=5;p.u=2;p.t=2;\",\"order\":[3,2,0,1]}",{"region":1,"Ax":126,"Ay":66,"alpha":-5,"kq":1,"goc":39,"colorid":5}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"824\",\"27\",\"1581\",\"470\"]","[\"838\",\"509\",\"964\",\"398\",\"329\",\"566\"]","[\"89\",\"53\",\"36\",\"27\",\"81\",\"196\",\"4\",\"49\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"48\",\"16\",\"54\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",1]