Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

Ôn tập: trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa chữ, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, góc vuông, ..

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Sana
10 điểm
Nguyễn Minh Huyền
10 điểm
Phạm Thị Thùy Linh
10 điểm
Dương Ngọc Thiện
10 điểm

Có 2122 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.a=[32,38,31,40];p.k=39;\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.m=[3,4,7,1];p.a=[5,3,2,4,1];\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.chuc=7;p.tram=6;p.donvi=1;p.ng=1;p.chuc1=1;p.donvi1=9;p.tram1=7;p.ng1=7;\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.a=[6,5];p.b=[4,5];p.c=[4,3];p.a1=[9,0];p.b1=[3,2];p.c1=[6,7];\"}","{\"js\":\"p.a1=[7,5];p.b1=[7,4];p.c1=[7,0];p.a=[2,3];p.b=[4,9];p.c=[8,2];\"}","{\"js\":\"p.a=[416,32,61,41];p.b=[653,17,4,6];\"}","{\"js\":\"p.a=[34,71,25];p.b=[8,4,3];\"}","{\"js\":\"p.a=[364,263,138];p.b=[251,57,289];\"}","{\"js\":\"p.a=[36,18];p.b=[6,3];p.d=[14,13];\",\"order\":[7,4,2,3,6,1,5,0]}","{\"js\":\"p.a=[84,36];p.b=[7,6];p.d=[20,10];\",\"order\":[7,0,4,3,1,5,2,6]}","{\"js\":\"p.k=3;p.k2=[1,2,4,5,6,8,9];p.i=8;p.h=6;p.u=1;p.t=1;\",\"order\":[1,2,3,0]}",{"region":0,"Ax":129,"Ay":149,"alpha":-4,"kq":2,"goc":135,"colorid":1}]
["[\"0\",\"2\"]","[\"3\"]","[\"0\"]","[\"644\",\"27\",\"1580\",\"580\"]","[\"777\",\"248\",\"540\",\"392\",\"529\",\"148\"]","[\"32\",\"17\",\"15\",\"61\",\"244\",\"246\",\"6\",\"41\"]","[\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"]","[\"364\",\"57\",\"289\",\"a\",\"a\",\"a\",\"b\",\"b\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\",\"4\",\"5\",\"6\"]","[\"0\",\"1\",\"2\"]",2]